REGULAMIN KONKURSU „Pokaż się w dresach z zębami”

 

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs fotograficzny pod nazwą „Pokaż się w dresach z zębami” („Konkurs”).

2. Organizatorem Konkursu, administratorem danych osobowych oraz fundatorem nagród w Konkursie jest Zombie Dash spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 00-634, przy ul. Jaworzyńska 5 /1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000490200, numer NIP: 701-040-68-88, numer REGON: 147028243.

3. Konkurs jest organizowany w dniach 13.11.2021 – 05.12.2021 (do godz. 23:59:59) na profilu Instagram: https://www.instagram.com/zombiedashbrand/ , oraz na profiu Facebook: https://www.facebook.com/zobiedashbrand , dalej zwany jako „Profil” oraz pod adresem: https://zombiedash.pl/content/32-pokaz-sie-w-dresach-z-zebami.   

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Konkursu w każdej chwili.

§ 2 Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu może być:

a) każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawych albo osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, tj. osoba, która ukończyła 13 rok życia, lecz działająca za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego, mająca miejsce zamieszkania w Polsce. Osoba w całym Okresie Konkursu musi posiadać aktywne i publiczne konto na portalu społecznościowym Instagram, które nie może być kontem fikcyjnym i musi spełniać wymogi określone w Regulaminie dostępnym pod adresem: https://zombiedash.pl/content/32-pokaz-sie-w-dresach-z-zebami.

b) Gdy Uczestnikiem Konkursu jest osoba, która ukończyła 13 rok życia, lecz działa za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego, Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do przedstawienia zgody przedstawiciela ustawowego poprzez przesłanie skanu lub czytelnego zdjęcia, pisemnego oświadczenia o zgodzie przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie na adres: [email protected]  w treści maila wpisując „Zgoda”- najpóźniej w chwili zgłoszenia udziału w Konkursie. Formularz zgody przedstawiciela ustawowego stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Data złożenia oświadczenia o zgodzie przedstawiciela ustawowego nie może być późniejsza niż data zgłoszenia udziału w Konkursie. Warunkiem koniecznym jest, aby w treści zgody, o której mowa powyżej wskazany został przez przedstawiciela ustawowego jego adres e-mail oraz nazwa konta Instagram. Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość weryfikacji poprawności i prawdziwości udzielonej zgody, o której mowa powyżej w wybrany przez siebie sposób.

2. Obowiązkiem każdego Uczestnika jest zapoznanie się z Regulaminem i przestrzeganie jego zasad. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora naruszenia postanowień Regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestnika, który dopuścił się naruszenia.

3. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją postanowień Regulaminu Konkursu, zobowiązaniem się do przestrzegania jego zasad, jak również oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w Konkursie.

4. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien:

4.1. Zapoznać się z Regulaminem konkursu oraz Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych;

4.2. Wykonać zadanie konkursowe, którego opis zawiera § 3 Regulaminu;

4.3. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez przystąpienie do zadania konkursowego

4.4. W przypadku, gdy na zdjęciu znajdują się osoby trzecie niebędące jedynie szczegółem całości – dodatkowo spełnić obowiązek, o którym mowa w § 3 ust. 8.

5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, ani ich krewni lub powinowaci do drugiego stopnia.

6. W przypadku wyłonienia Uczestnika jako jednego z Laureatów Konkursu, Uczestnik spełnia dodatkowo obowiązki, o których mowa w § 4 -5 Regulaminu.

§ 3 Zadanie konkursowe

1. Zadanie konkursowe na portalu Facebook polega na:

1.1. Wykonaniu kreatywnego zdjęcia lub filmu zgodnego z tematem konkursu – „Pokaż się w dresach z zębami” i umieszczenie go w komentarzu pod postem konkursowym;

1.2 Dołączeniu do obserwatorów profilu na Facebooku @ZombieDashBrand

2. Zadanie konkursowe na portalu instagram polega na :

2.1  Wykonaniu kreatywnego zdjęcia lub filmu zgodnego z tematem konkursu – „Pokaż się w dresach z zębami” i umieszczenie go na swoim profilu z dwoma oznaczeniami #ekipazombiedash i #pokazsiewzombie

2.2 Udostępnienie posta konkursowego na profil publiczny Instagram Uczestnika wraz z oznaczeniem profliu @zombiedashbrand; @ZombieDashBrand;

2.3 Dołączeniu do obserwatorów profilu na instagram @ZombieDashBrand .

 

 

 

3. Praca konkursowa powinna także spełniać następujące kryteria:

3.1. Unikalność – akceptowane będą tylko te zdjęcia oraz opisy, które nie były dotychczas publikowane w kraju, ani za granicą, w szczególności nie zostały zamieszczone wcześniej w jakichkolwiek serwisach, czy mediach społecznościowych, jak również nie były uprzednio zgłaszane do udziału w innych konkursach, a których autorem jest Uczestnik.

3.2. Adekwatność – Opisy lub fotografie oddają temat zadania konkursowego.

4. Uczestnik może zgłosić do konkursu kilka zdjęć, jednak pod uwagę będzie brane tylko to, które w będzie najatrakcyjniejsze w ocenie Jury, czyli oznacza to, że Uczestnik może zdobyć tylko jedną z wymienionych nagród z § 5.

5. Zgłaszając zdjęci lub film czy inną dowolną kreacją do Konkursu Uczestnik oświadcza, iż jest ich jedynym autorem oraz że nie naruszają one praw ani dóbr osób trzech, ani obowiązujących przepisów prawa.

6. W przypadku, gdy na zdjęciu znajdują się osoby trzecie niebędące jedynie szczegółem całości, Uczestnik oświadcza, że dysponuje zgodą tych osób na rozpowszechnianie ich wizerunku.

7. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora oraz osoby trzeciej w przypadku gdy osoba trzecia będzie sobie rościć prawa do opublikowanych przez Uczestnika zdjęć lub opisów, jak również gdy osoba trzecia zgłosi jakiekolwiek roszczenia związane z rozpowszechnianiem jej wizerunku.

7. Zdjęcia wraz z opisami naruszające prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa mogą zostać wyłączone przez Organizatora z udziału w Konkursie.

8. Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że zebrał od wszelkich zamieszczonych na zdjęciu osób trzecich niebędących jedynie szczegółem całości zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w postaci wizerunku oraz zgody na korzystanie z tego wizerunku przez Organizatora, a także że przekazał tym osobom klauzulę informacyjną, o której mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

9. W przypadku przyznania Uczestnikowi Nagrody, Organizator jest administratorem danych osobowych w zakresie wizerunku osób, o których mowa w ust. 6.

§ 4 Prawa autorskie

1. Zgłaszając zdjęcie wraz z opisem do udziału w Konkursie Uczestnik oświadcza, że:

a) każde przesłane przez niego Organizatorowi zdjęcie wraz z opisem (Utwory) jest wynikiem jego osobistej twórczości i nie stanowi naruszenia praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich,

b) nie udzielił żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z Utworów;

c) żaden z przesłanych przez niego Utworów nie jest obciążony lub ograniczony prawem osoby trzeciej;

d) posiada wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań każdego z Utworów.

2. Zwycięzcy Konkursu, z chwilą publicznego ogłoszenia werdyktu, przenoszą na zasadzie art.  921 § 3 k.c. na  Organizatora majątkowe prawa autorskie do przesłanych prac konkursowych. Przeniesienie obejmuje następujące pola eksploatacji:

1) utrwalanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworów, w tym m.in. drukiem, na taśmie magnetycznej, cyfrowo (w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku), wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, na wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego;

2) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy utworów;

3) nadawanie i reemitowanie, w tym wielokrotne nadawanie i reemitowanie radiowe i telewizyjne we wszystkich formach i formatach, zarówno płatnych jak i bez opłaty, z zastosowaniem technologii analogowej i cyfrowej, za pomocą sieci radiofonii lub telewizji naziemnej, satelitarnej, kablowej oraz w sieciach telekomunikacyjnych, w tym w sieciach szerokopasmowych, włączając w to ADSL, DSL i podobne, oraz na platformach cyfrowych naziemnych i satelitarnych;

4) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie a także publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym wprowadzanie do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, wprowadzanie do własnych baz danych i przechowywanie w archiwach i pamięci komputerowej, a także udostępnianie w Internecie oraz w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych, wielokrotne przekazy on line w sieci internetowej, zarówno symultanicznie jak i niesymultanicznie w ramach programów telewizyjnych, jak i poza programami, video on demand, pay-per-view, na indywidualne życzenie użytkownika sieci w miejscu i czasie przez niego wybranym, zarówno w technice downloading jak i streaming, z zastosowaniem odbiorników różnego typu, np. komputerów osobistych stacjonarnych i przenośnych, telefonów komórkowych, palmtop, handheld devices, set-top-box, PVR, itp.;

5) wielokrotne przekazy w sieciach telefonii mobilnej z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii, np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych.

- również w zakresie promocji i reklamy Organizatora.

3. Zwycięzcy konkursu wyrażają nadto zgodę na rozpowszechnianie prac konkursowych z pominięciem oznaczania ich imieniem i nazwiskiem twórcy. Przeniesienie, o którym mowa w ust. 2 obejmuje także uprawnienie do korzystania z wizerunków osób utrwalonych w ramach pracy konkursowej. 

4. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji, z prawem udzielania sublicencji osobom trzecim, na korzystanie z Pracy polach eksploatacji wymienionych w ust. 2. Ust. 3 stosuje się odpowiednio. Licencja udzielona zostaje na czas nieoznaczony i obejmuje terytorium całego świata.

§ 5 Nagrody

1. Nagrodami w konkursie są:

A) Nagrodą główną (zwana dalej „nagrodą główną”) – jest kod rabatowy do wykorzystania w sklepie www.ZombieDash.pl o wartości 200,00 zł każdy oraz unikatowy notes Zombie Dash.

2. Nagroda główna przyznawana jest osobno po jednej dla zwycięzcy konkursu na portalu instagram oraz dla zwycięzcy konkursu na profilu Facebook  .

3. Nagrody zostaną przyznane tym Uczestnikom, których zadanie konkursowe zostanie najwyżej  ocenione przez głosujących jako najbardziej staranne, użyteczne i zgodne z tematyką Konkursu („Laureatom”).

4. Nagroda główna zostanie przyznana Uczestnikowi, którego pracę wybierze jury powołane przez organizatora.

5. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

6. Organizator zastrzega sobie możliwość nieprzyznania nagród, jeśli żadna ze zgłoszonych w Konkursie prac konkursowych nie spełni oczekiwań Organizatora.

7. Laureat Nagrody Głównej zostanie wybrany w terminie do 14 dni od daty zakończenia Konkursu.

8. O zwycięstwie w Konkursie Uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani poprzez wiadomość prywatną na portalu Instagram, lub Facebook, a nagrodzone zadania konkursowe (zdjęcie wraz z opisem) wraz nazwą profilu Laureata w serwisie Instagram, lub Facebook zostaną opublikowane na profilu Instagram Zombie Dash, lub profilu Facebook Zombie Dash. Zwycięzca Konkursu otrzyma w wiadomości e-mail informującej o jego zwycięstwie także umowę przeniesienia autorskich praw majątkowych, o której mowa w § 4 ust. 2.

11. Warunkiem otrzymania nagrody przez Laureatów jest wskazanie, za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej w terminie 5 dni kalendarzowych od daty poinformowania Laureatów o zwycięstwie na adres [email protected];

11.1. Potwierdzenia chęci odbioru nagrody o treści „Wyrażam chęć otrzymania nagrody”,

11.2. imienia i nazwiska Laureata, adresu zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na który ma zostać wysłana nagroda.

12. Nagroda główna oraz nagrody dodatkowe muszą zostać zrealizowane przez Laureatów konkursu w ciągu 6 miesięcy od dnia otrzymania danych nagród od Organizatora.

13. W przypadku nieodebrania nagrody lub braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą w ciągu 30 dni od przyznania nagrody, może ona zostać przeznaczona na wybrany przez Organizatora cel.

14. Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody ani na gotówkę.

15. Wartość otrzymanych Nagród jest zwolniona z podatku w zw. z art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 350 z późn. zm.).

16. Po zakończeniu Konkursu lista Laureatów Konkursu będzie dostępna pod adresem

17. Osoby, które dokonają zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie w sposób niezgody z postanowieniami Regulaminu lub nie spełnią wymagań dotyczących uczestnictwa w Konkursie, nie zostaną dopuszczone do udziału w Konkursie. Wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji (m.in. „kupowanie polubień” lub wywieranie nieuczciwego wpływ na ich liczbę), mające na celu wpływanie na wynik Konkursu, są zabronione. Organizator ma prawo pozbawić prawa uczestnictwa w Konkursie Uczestnika, który uchybi powyższym obowiązkom lub zakazowi. Decyzja o wykluczeniu Uczestnika z Konkursu jest ostateczna.

§ 6 Reklamacje

1. Uczestnikom przysługuje prawo złożenia reklamacji.

2. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane wyłącznie w formie pisemnej, na adres siedziby Organizatora, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zakończenia Konkursu.

3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również uzasadnienie reklamacji.

4. Złożone przez Uczestników Konkursu reklamacje będą rozpatrzone przez Organizatora nie później niż w terminie 21 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji.

5. Zainteresowani Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym.

§ 7 Zasady przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Uczestników udostępnionych w związku z udziałem w Konkursie jak również udostępnionych na etapie przyznawania nagrody w Konkursie jest Organizator.

2. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez Zombie Dash Sp. Z o.o. zawiera Klauzula Informacyjna oraz Polityka Prywatności dostępna w Serwisie pod adresem: https://zombiedash.pl/content/12-polityka-prywatnosci

3. Uczestnik ma obowiązek zapoznać się z treścią Klauzula Informacyjna oraz Polityka Prywatności przed wyrażeniem woli wzięcia udziału w Konkursie.

4.  Poprzez przystąpienie do KONKURSU Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów związanych z organizacją KONKURSU. Dane zostaną wykorzystane jednorazowo po czym zostaną usunięte. Administratorem danych osobowych jest organizator konkursu. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika ma charakter dobrowolny.

 

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie: https://zombiedash.pl/content/32-pokaz-sie-w-dresach-z-zebami oraz w siedzibie Organizatora.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu bez podawania przyczyn, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiany Regulaminu będą komunikowane na https://zombiedash.pl/content/32-pokaz-sie-w-dresach-z-zebami

3. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że Organizator nie ma wpływu na funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy biorą udział w Konkursie, jak również za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem.

4. Niniejszy Regulamin, jak i Konkurs, podlegają prawu polskiemu i wyłącznej jurysdykcji powszechnych sądów polskich.

5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i innych obowiązujących przepisów prawa.

6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez Portal Instagram, ani z nim związany. Portal Instagram nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu.

7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.11.2021 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr. 1

ZGODA PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO NIEPEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA KONKURSU NA UDZIAŁ W KONKURSIE

…………………………………………………..

(miejscowość, data)

Ja niżej podpisany/a, jako przedstawiciel ustawowy ………………………………………………………………..(imię i nazwisko niepełnoletniego uczestnika konkursu) zwanego/ej dalej „Uczestnikiem konkursu”, niniejszym wyrażam zgodę na jego udział w konkursie – „Wygraj bon 150zł. Pokaż się w Zombie Dash” na zasadach określonych w regulaminie konkursu.

Oświadczam, że zgłoszona do niniejszego konkursu praca jest wynikiem własnej twórczości Uczestnika konkursu i nie narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich oraz nie została zgłoszona do innych konkursów o podobnej tematyce.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich oraz Uczestnika konkursu danych osobowych przez Administratora Zombie Dash spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 00-634, przy ul. Jaworzyńska 5 /1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000490200, numer NIP: 701-040-68-88, numer REGON: 147028243.

Oświadczam także, że zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych.

Brak wyrażenia zgody na udział w konkursie, brak udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika konkursu lub jego przedstawiciela ustawowego są równoznaczne z bezskutecznością zgłoszenia.

 

………………….……………………………………..

(podpis przedstawiciela ustawowego)

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Zombie Dash Sp. z o.o. informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, danych osobowych Uczestnika konkursu oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych jest Zombie Dash spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 00-634, przy ul. Jaworzyńska 5 /1.

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Zombie Dash Sp. z o.o.  jest zgoda osób, których dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 2016/679). Dane osobowe będą udostępniane w ramach konkursu.

3. Kontakt z Administratorem danych możliwy jest pod adresem: ul. Jaworzyńska 5/1, 00-634 Warszawa / [email protected]

4. Pani/Pana* dane osobowe oraz dane osobowe Uczestnika konkursu będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu, w tym do: udziału w konkursie i przyznania nagród.

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana* danych osobowych oraz danych osobowych Uczestnika konkursu mogą być:

Instytucję organizujące oraz współorganizujące Konkurs.

6. Pani/Pana* dane osobowe oraz dane osobowe Uczestnika konkursu będą przechowywane przez okres 4 miesięcy.

tj. okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.

7. W zakresie odnoszącym się do Pani/Pana* lub Uczestnika konkursu danych osobowych przetwarzanych na potrzeby konkursu posiada Pani/Pan* prawo do żądania dostępu do treści danych; sprostowania danych; usunięcia danych; ograniczenia przetwarzania danych; wnoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; przenoszenia danych; cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

8. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

9. Pani/Panu* przysługuje prawo wniesienia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana* lub Uczestnika konkursu danych osobowych do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

 

…………………………………………………………..

(podpis przedstawiciela ustawowego)

* właściwe podkreślić

 

Rejestracja

Zarejestruj nowe konto

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast Lub Reset hasła